Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 36/2011 Grupa TP sprzedaje spókę TP Emitel za 1,7 mld zł - Orange Polska

36/2011 Grupa TP sprzedaje spókę TP Emitel za 1,7 mld zł - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”; „Grupa TP”) informuje o zawarciu znaczącej umowy dotyczącej zbycia udziałów spółki TP Emitel Sp. z o.o. („TP Emitel”) – jednostki zależnej od TP S.A.

Grupa  TP podpisała przedwstępną umowę sprzedaży TP Emitel za 1,7 mld zł;
Szacowany dodatni wpływ na zysk brutto Grupy TP w 2011r. w kwocie około 1,2 mld zł

24 marca 2011 roku: Bilbo Sp. z o.o., spółka zależna od TP S.A. wraz z TP S.A., podpisały z Kapiri Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem jest Montagu IV (B) LP z siedzibą w Londynie przedwstępną warunkową umowę sprzedaży przez Grupę TP wszystkich udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, spółki TP Emitel sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego TP Emitel oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki.

Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 1,7 mld zł (może podlegać nieznacznym korektom przy zamknięciu transakcji). Wartość przedmiotu umowy jest wyższa niż 10% kapitałów własnych TP S.A. (kryterium uznania umowy za znaczącą).

Powyższa umowa została zawarta z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających, których niespełnienie do 31 lipca 2011 roku skutkować będzie jej rozwiązaniem, o ile strony nie postanowią inaczej:
  1. Uzyskanie przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  2. Wniesienie przez TP S.A. wszystkich udziałów w TP Emitel do Bilbo sp. z o.o.

Wyniki TP Emitel podlegały pełnej konsolidacji w wynikach Grupy TP. Kwota transakcji przewyższa wartość aktywów netto TP Emitel w skonsolidowanym bilansie Grupy TP, która na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 0,5 mld zł. Szacowana nadwyżka, w kwocie ok. 1,2 mld zł, wpłynie dodatnio na zysk brutto Grupy TP w 2011 roku. Transakcja nie wpłynie na cel w zakresie przepływów pieniężnych Grupy TP, ponieważ wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do wolnych przepływów pieniężnych.

Sprzedaż jest elementem strategii zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy TP.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*