Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 62/2011 Zbycie aktywów wewnątrz Grupy TP - Orange Polska

62/2011 Zbycie aktywów wewnątrz Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”; „Spółka”) informuje o zbyciu na rzecz spółki zależnej Bilbo Sp. z o.o. („Bilbo”) aktywów o znacznej wartości.

23 maja 2011r. TP S.A. i Bilbo podpisały umowę, na mocy której TP S.A. wniosła do Bilbo wkład niepieniężny w postaci 860.300 udziałów (100% kapitału zakładowego) w TP Emitel Sp. z o.o. („TP Emitel”), o wartości nominalnej 500 złotych każdy i dających prawo do 860.300 głosów na zgromadzeniu wspólników TP Emitel, w zamian za 34.500.000 udziałów (o wartości nominalnej 50 złotych każdy) w podwyższonym kapitale zakładowym Bilbo. Wartość wniesionego wkładu niepieniężnego strony ustaliły na 1 725 milionów złotych.

Wartość wniesionych udziałów przewyższa 10% kapitałów własnych TP S.A.

Powyższe przeniesienie udziałów jest jednym z etapów (drugim będzie rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w Bilbo) do spełnienia warunku zamknięcia transakcji sprzedaży przez TP S.A. spółki TP Emitel na rzecz EM Bidco sp. z o.o. (dawniej Kapiri Investments sp. z o.o.), której jedynym wspólnikiem jest Montagu IV (B) LP. Drugim warunkiem jest uzyskanie przez kupującego zgody na transakcję od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*