Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 39/2011 Terminy dywidendy - Orange Polska

39/2011 Terminy dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) przekazuje niniejszym informacje dotyczące propozycji Zarządu TP S.A. w sprawie dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

Zarząd TP S.A. informuje, iż po uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A, zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu TP S.A., następujące terminy dotyczące dywidendy:

  • dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") – 22 czerwca 2011 r.
  • dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") – 7 lipca 2011 r.

Decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie TP S.A., które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 r. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*