Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 47/2012 Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 28 marca-3 kwietnia 2012 roku - Orange Polska

47/2012 Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 28 marca-3 kwietnia 2012 roku - Orange Polska

Na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o realizacji Programu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

W dniach od 28 marca do 3 kwietnia 2012 roku TP S.A. w ramach Programu nabyła 1 337 784 akcji własnych o wartości nominalnej 3 złote każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje stanowią 0,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 0,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Średnia jednostkowa cena akcji nabytej w tym okresie wynosiła 17,0017  złotych.

Od dnia rozpoczęcia Programu Spółka nabyła łącznie 16 402 325 akcji własnych za kwotę 285 902 305,31 złotych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu stanowią 1,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 1,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Szczegółowe dane dotyczące każdej transakcji (data, godzina, ilość nabytych akcji oraz cena) znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Wszystkie akcje Spółka nabyła za pośrednictwem biura maklerskiego Dom Maklerski BZ WBK S.A..

Program będzie prowadzony do czasu, gdy wysokość środków wykorzystanych na jego realizację osiągnie 800 000 000 złotych, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2011 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*