Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 19/2012 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

19/2012 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.  W dniu 8 lutego 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 68 800 000 zł, w tym:

a)  Emisja o wartości 65 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)  Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)  Emisja o wartości 1 800 000 zł z datą wykupu w dniu 8 maja 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,55% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.  W dniu 9 lutego 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 189 000 000 zł, w tym:

a)  Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)  Emisja o wartości 53 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)  Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)  Emisja o wartości 11 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 9 lutego 2012 r. 1 608 220 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*