Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 93/2012 Wybór audytora - Orange Polska

93/2012 Wybór audytora - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu TP S.A. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 10 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza TP S.A. dokonała wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2012 oraz przeglądów skróconych sprawozdań Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2012 roku.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

Deloitte Audyt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Umowa z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres jednego roku. Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2011 oraz przegląd skróconego sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2011 roku. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*