Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 52/2012 Decyzja WZA dotycząca dywidendy - Orange Polska

52/2012 Decyzja WZA dotycząca dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy.

 

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości

1,50 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") będzie 21 czerwca 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") będzie 5 lipca 2012 r.

 

Z uwagi na trwający skup akcji własnych dywidendą nie będą objęte akcje własne Spółki, tj. akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. Na dzień 10 kwietnia 2012 roku, uprawnionych do dywidendy było 1 318 777 687 akcji a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wyniosłaby 1 978 166 530,50 złotych. Ostateczną liczbę akcji uprawnionych do dywidendy oraz łączną wysokość dywidendy na Dzień Dywidendy Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*