Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 53/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. - Orange Polska

53/2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o powołaniu osób nadzorujących TP S.A.

W związku z faktem, iż na Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2012 r., wygasły mandaty pięciu członków Rady Nadzorczej TP S.A.: czterech w związku z upływem kadencji oraz jednego powołanego wcześniej przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w tym samym dniu Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej TP S.A. następujące osoby: pani Henryka Bochniarz, jako niezależny członek Rady Nadzorczej, pan Andrzej K. Koźmiński jako niezależny członek Rady Nadzorczej, pan Sławomir Lachowski jako niezależny członek Rady Nadzorczej, pani Marie-Christine Lambert jako członek Rady Nadzorczej reprezentujący FT, pan Wiesław Rozłucki jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

pobierz pełen raport i życiorysy

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*