Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 34/2012 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

34/2012 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy.

W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd TP S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy w wysokosci 1,50 zł na jedną akcję.

Dodatkowo Zarząd TP S.A. informuje, iż po uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A, zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu TP S.A., następujące terminy dotyczące dywidendy:

  • dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") – 21 czerwca 2012 r.
  • dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") – 5 lipca 2012 r.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku TP S.A. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*