Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 58/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA - Orange Polska

58/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA - Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2012 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym

France Telecom S.A.

664.999.999

664.999.999

68,83%

49,79%

 

Na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. reprezentowanych było 966 034 304 akcji, stanowiących 72,3% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 72,3% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy TP S.A. wynosi 4.006.947.063 zł i dzieli się na 1.335.649.021 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*