Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 13/2012 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

13/2012 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 25 stycznia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,23% w skali roku). Emisja została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 26 stycznia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 323 300 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,23% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 112 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,33% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 75 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,23% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)  Emisja o wartości 1 300 000 zł z datą wykupu w dniu 27 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,33% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 stycznia 2012 r. 1 632 770 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*