Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 142/2012 Zakończenie programu skupu akcji własnych - Orange Polska

142/2012 Zakończenie programu skupu akcji własnych - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (“TP S.A”, „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji o zakończeniu nabywania akcji własnych przez Spółkę (dalej „Program”). 

TP S.A. zakończyła Program skupu akcji własnych 

W dniu 27 listopada 2012 Zarząd TP S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w paragrafie 1 ust.7 pkt. a) Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, podjął uchwałę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, w sprawie zakończenia Programu. 

W ramach Programu Spółka nabyła łącznie 23 291 542 akcji własnych za kwotę 399 999 989,65 złotych. Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu stanowią 1,74% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonania 1,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje nabyte w ramach Programu zostaną umorzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*