Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 69/2013 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki - Orange Polska

69/2013 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 i 12 oraz § 38 ust.1 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu informacji, o rejestracji przez Sąd w dniu 18 czerwca 2013r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego TPSA w wyniku zakończonego programu skupu akcji własnych

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o 69.874.626 zł do kwoty 3.937.072.437 zł w wyniku umorzenia 23.291.542 akcji uprawniających do wykonania 23.291.542 liczby głosów na WZA. Akcje te zostały wcześniej nabyte w celu ich umorzenia w ramach programu skupu akcji własnych, a następnie umorzone na podstawie uchwały nr 30 WZA Spółki z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Po zarejestrowaniu obniżenia, kapitał zakładowy TP S.A. dzieli się na 1.312.357.479 akcji, uprawniających do wykonywania 1.312.357.479 głosów na WZA.

Sąd dokonał również rejestracji zmian statutu Spółki oraz tekstu jednolitego tego statutu. Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 31,32 oraz 33 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Wykaz zmian w Statucie Spółki jak również tekst jednolity statutu zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 38/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*