Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

1/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 2 stycznia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 200 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,85% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,84% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2. W dniu 3 stycznia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 238 610 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,83% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,86% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 38 500 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,85% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d) Emisja o wartości 18 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,85% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e) Emisja o wartości 2 110 000 zł z datą wykupu w dniu 3 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,71% w skali roku) została objęta przez Telefony Podlaskie Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 89,27% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 89,27% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 stycznia 2013 r. 1 386 020 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*