Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 23/2013 Zmiana ratingu - Orange Polska

23/2013 Zmiana ratingu - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o zmianie ratingu.

W dniu 4 marca 2013 roku agencja ratingowa Moody’s obniżyła ocenę niezabezpieczonego  niepodporządkowanego długu emitenta Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz jego wskazanych podmiotów zależnych o jeden poziom z poziomu A3 do poziomu Baa1 (z perspektywą negatywną).

W uzasadnieniu agencja ratingowa podaje, iż obniżenie ratingu wynika z niepewności dotyczącej zdolności TP S.A. do utrzymania historycznie silnych wskaźników finansowych w obliczu coraz większej presji konkurencyjnej, zarówno w segmencie telefonii stacjonarnej jak i mobilnej, jak również negatywnego wpływu regulacji. 

Pełny tekst informacji agencji ratingowej znajduje się na jej stronie internetowej.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*