Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 52/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

52/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 6 maja 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 95 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 15 500 000 zł z datą wykupu w dniu 13 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 7 maja 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 149 700 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 21 700 000 zł z datą wykupu w dniu 14 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 9 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e) Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

g) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

h) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 maja 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,90% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.,

i) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 czerwca 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,88% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 7 maja 2013 r. 1 010 500 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*