Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 113/2013 Projekty uchwał NWZA - Orange Polska

113/2013 Projekty uchwał NWZA - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 7 listopada 2013 roku.

pełen raport w PDF

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*