Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 40/2013 Decyzja dotycząca dywidendy - Orange Polska

40/2013 Decyzja dotycząca dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") będzie 27 czerwca 2013 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") będzie 11 lipca 2013 r. 

1. Uprawnionych do dywidendy jest 1.312.357.479 akcji, a łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wynosi 656.178.739,50 zł.
2. 23.291.542 akcje nie są uprawnione do dywidendy, ponieważ stanowią one akcje własne Spółki, które zostały nabyte w celu ich umorzenia.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*