Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 74/2013 Wybór audytora - Orange Polska

74/2013 Wybór audytora - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Deloitte Polska będzie audytorem sprawozdań finansowych TP S.A. oraz Grupy za rok 2013 rok

I. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu TP S.A. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 11 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza TP S.A. dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa („Deloitte Polska”) do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2013 oraz przeglądów skróconych sprawozdań Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 roku.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

Deloitte Polska, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Umowa z firmą Deloitte Polska zostanie zawarta na okres jednego roku. Firma Deloitte Polska przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2012 oraz przegląd skróconego sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2012 roku.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*