Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 103/2013 Treść uchwał NWZA. - Orange Polska

103/2013 Treść uchwał NWZA. - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2013 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 929 165 995 ważnych głosów z 929 165 995 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego
_____________________________________________________________
Za: 928 810 373
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 355 622
____________________________________________________________

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego,
  3. stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
  7. zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Oddano 929 165 995 ważnych głosów z 929 165 995 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego
_____________________________________________________________
Za: 928 810 373
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 355 622
____________________________________________________________

 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie powołania Pana Jean-Marie Culpin do Rady Nadzorczej Spółki

 

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana  Jean-Marie Culpin do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 929 165 996 ważnych głosów z 929 165 996 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego
_____________________________________________________________
Za: 862 552 354
Przeciw: 20 132 798
Wstrzymało się: 46 480 844
____________________________________________________________

 

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej Spółki

 

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana  Macieja Wituckiego do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 929 165 996 ważnych głosów z 929 165 996 akcji stanowiących 70,8% kapitału zakładowego
_____________________________________________________________
Za: 862 552 353
Przeciw: 20 132 799
Wstrzymało się: 46 480 844
_____________________________________________

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*