Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > Sprostowanie raportu 118/2013 - Orange Polska

Sprostowanie raportu 118/2013 - Orange Polska

Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.). 

W raporcie bieżącym 118/2013 - str.2 w tabeli "Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.), wystąpił błąd edytorski:

było: 

Mobilne dostępy szerokopasmowe                     702           695

Liczba klientów usług TV                                    699           677

powinno być:

Mobilne dostępy szerokopasmowe                 1120            907

Liczba klientów usług TV                                  702             695

 

wszystkie pozostałe dane są poprawne.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*