Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 120/2013 Orange Polska zwarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł - Orange Polska

120/2013 Orange Polska zwarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„Orange Polska”) informuje o zawarciu umowy dotyczącej zbycia akcji spółki Wirtualna Polska S.A.– jednostki zależnej od TP S.A.

Orange Polska zwarła umowę sprzedaży spółki Wirtualna Polska S.A za 375 mln zł.;

Dodatni wpływ na zysk brutto w 2014r. w kwocie około 180 mln zł.

23 października 2013 roku: Orange Polska podpisała z O2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku, o wartości nominalnej 4 złote każda. Akcje te stanowią 100% kapitału zakładowego Wirtualna Polska S.A. oraz uprawniają do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez kupującego zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa nie zawiera innych warunków zawieszających.

Łączna cena sprzedaży akcji wynosi 375 mln zł (może podlegać nieznacznym korektom przy rozliczeniu zamknięcia transakcji). Grupa spodziewa się sfinalizowania transakcji w 1 kwartale 2014r. i wygenerowania szacowanych na około 180 mln zł zysków kapitałowych, co dodatnio wpłynie na EBITDA oraz zysk brutto Grupy w 2014 roku. Wpływy z tytułu zbycia spółek zależnych nie są zaliczane do organicznych przepływów pieniężnych.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*