Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 49/2013 Odpowiedź udzielona akcjonariuszowi - Orange Polska

49/2013 Odpowiedź udzielona akcjonariuszowi - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o udzieleniu odpowiedzi akcjonariuszowi w rozumieniu art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytanie zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. w dniu 11 kwietnia 2013 roku.

Pytanie akcjonariusza – osoba fizyczna: 

Dlaczego w życiorysie p. Henryki Bochniarz, obecnego członka Rady Nadzorczej TP S.A. został pominięty epizod zasiadania w radzie nadzorczej spółki WGI TFI?

Odpowiedź Zarządu TP S.A.: 

Raport bieżący dotyczący powołania danej osoby do Rady Nadzorczej Spółki jest sporządzany na podstawie przepisów, które określają wymogi dotyczące ujawnienia zakresu informacji o danym kandydacie. W tych przepisach znajduje się również wymóg ujawnienia zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Przy czym należy zaznaczyć, iż to kandydat przekazuje Spółce te informacje, mając na uwadze dyspozycję przepisu, który stanowi, iż kandydat powinien ocenić czy w momencie powołania do Rady Nadzorczej wykonuje inną działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do TP S.A.  O ile taki fakt miałby miejsce kandydat powinien go ujawnić. Jeżeli chodzi o osobę członka rady nadzorczej, której nazwisko Pan przywołuje – to według wiedzy Spółki oraz oświadczenia złożonego przez tę osobę taka okoliczność nie występuje. Wspomniane wyżej oświadczenie dotyczy wszystkich stanowisk zajmowanych w chwili powołania przez daną osobę. Natomiast wymogi przepisów dotyczące przebiegu kariery zawodowej odnoszą się jedynie do istotnych zajmowanych wcześniej stanowisk a nie wszystkich miejsc, gdzie wcześniej pracował kandydat.

W chwili powołania do Rady tego kandydata, po pierwsze kandydat ten nie piastował już stanowiska, o którym Pan wspomina w danym podmiocie, a ponadto przepis dotyczący oświadczenia o działalności konkurencyjnej dodatkowo zabezpiecza TP S.A. oraz inwestorów przed wyborem nieodpowiednich kandydatów do jej Rady Nadzorczej. Dodatkowo pragniemy poinformować, że według dostępnych informacji tzw. „afera WGI”, do której zdaje się Pan nawiązywać w swoim pytaniu, związana była z działalnością spółek Warszawska Grupa Inwestycyjna Dom Maklerski (nr KRS 0000106263) oraz Warszawska Grupa Inwestycyjna Consulting (nr KRS 0000229921), wobec których Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ówcześnie wszczął odpowiednie kroki prawne. Natomiast spółka WGI-TFI, której nazwę Pan przywołuje, nigdy nie rozpoczęła działalności, a osoba wspomniana przez Pana złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej tej spółki natychmiast po uzyskaniu informacji, że KPWiG cofnęła spółce WGI DM zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*