Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 133/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

133/2013 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.  

1. W dniu 25 listopada 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 202 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 110 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 47 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,29% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)  Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.

2. W dniu 26 listopada 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 140 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 125 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,26% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,26% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,26% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 grudnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.,

e) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 lutego 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,33% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 listopada 2013 r. 971 540 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*