Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 143/2013 TP S.A. oraz PTK Centertel połączyły się w jedną spółkę Orange Polska S.A.

143/2013 TP S.A. oraz PTK Centertel połączyły się w jedną spółkę Orange Polska S.A.

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 14 w związku z § 20 oraz § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.)

TP S.A., PTK Centertel oraz Orange Polska sp. z o.o. połączyły się w jedną spółkę Orange Polska S.A.

31 grudnia 2013; Zarząd TP S.A.(„Spółka”) informuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców wpisu połączenia Telekomunikacji Polskiej S.A. (jako spółki przejmującej), Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel sp. z o.o. oraz Orange Polska sp. z o.o. (jako spółek przejmowanych).

Sąd dokonał również rejestracji zmian statutu Spółki w zakresie zmian w przedmiocie działalności Spółki jak również zmiany firmy z Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna na Orange Polska Spółka Akcyjna. Zmiany zostały dokonane na mocy uchwał nr 3,4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek Polska Telefonia Komórkowa – Centertel spółka z o.o. oraz Orange Polska spółka z o.o. na spółkę Telekomunikacja Polska S.A. jako jedynego wspólnika przejmowanych spółek.
Z dniem 31 grudnia Telekomunikacja Polska S.A. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

O zamiarze połączenia spółek, sporządzeniu planu połączenia spółek, zawiadomieniach o zamiarze połączenia, stanowisku Zarządu dotyczącego połączenia oraz decyzji akcjonariuszy w sprawie połączenia spółek, Spółka informowała w następujących raportach bieżących: 13/2013, 96/2013, 106/2013, 112/2013, 113/2013, 114/2013, 123/2013, 127/2013.

TP S.A. i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TP S.A. dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi oparte na technologii LTE, usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. Działalność obu spółek podlega regulacji i kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. TP S.A. i PTK Centertel są spółkami o znaczącej pozycji rynkowej na określonych rynkach. Orange Polska sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej.

Jednocześnie z połączeniem, Spółka dokonała zmiany adresu z ul. Twarda 18 w Warszawie (00-105) na Aleje Jerozolimskie 160 w Warszawie (02-326).

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zmiana nazwy dotyczyć będzie również oznaczeń używanych dla akcji Spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do dnia 14 stycznia 2014 r. akcje Spółki będą notowane z niezmienionymi oznaczeniami. Planowana jest zmiana nazwy skróconej z TPSA na ORANGEPL oraz oznaczenia (ticker) z TPS na OPL od dnia 14 stycznia 2014 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*