Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 3/2014 Emisja obligacji OPL w ramach Grupy

RB 3/2014 Emisja obligacji OPL w ramach Grupy

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„OPL S.A.”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez OPL S.A.

 1. W dniu 13 stycznia 2014 r. OPL S.A. dokonała emisji Obligacji OPL S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji OPL S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 45 700 000 zł, w tym:
  a) Emisja o wartości 28 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 stycznia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której OPL posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  b) Emisja o wartości 17 700 000 zł z datą wykupu w dniu 27 stycznia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której OPL posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
 2. W dniu 14 stycznia 2014 r. OPL S.A. dokonała emisji Obligacji OPL S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji OPL S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 8 000 000 zł, w tym:
  a) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której OPL posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
  b) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której OPL posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
  c) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,27% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 14 stycznia 2014 r. 322 280 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*