Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 18/2014 Deklaracja dywidendy

RB 18/2014 Deklaracja dywidendy

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy.

 

Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy

 

W dniu 5 marca 2014 roku Zarząd Orange Polska podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy gotówkowej w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Orange Polska, następujące terminy dotyczące dywidendy:

 

· dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") – 26 czerwca 2014 r.

· dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") – 10 lipca 2014 r.

 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Orange Polska podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*