Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 28/2014 Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy

RB 28/2014 Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy

 

Na podstawie § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy.


Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy

 

W dniu 10 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Orange Polska podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") będzie 26 czerwca 2014 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") będzie 10 lipca 2014 r.

 

Dywidendą objętych jest 1.312.357.479 akcji Orange Polska.


 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*