Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 30/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA

RB 30/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA

 

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska  S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2014 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:


Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym

 

Orange S.A.

 

664.999.999

664.999.999

72,17%

50,67%


 

Na Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było  921 385 866 akcji, stanowiących 70,21% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 70,21% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.


 


           


 


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*