Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 38/2014 Orange Polska skorzysta z możliwości finansowania przez Orange SA.

RB 38/2014 Orange Polska skorzysta z możliwości finansowania przez Orange SA.

 

 Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie zawarcia umów o finansowanie.

Orange Polska wykorzysta możliwość finansowania przez Orange SA, w celu refinansowania euroobligacji zapadających w maju b.r. i obniżenia kosztu finansowania

W dniu 7 maja 2014 Rada Nadzorcza Orange Polska wyraziła pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy o finansowanie z Orange S.A. lub jej spółką zależną. W ramach tej umowy Spółce zostanie udostępnione finansowanie w wysokości 2 mld zł (EUR 480 mln) w formie pożyczki wyrażonej w EUR z terminem zapadalności 5 lat.

Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię w sprawie podwyższenia o 230 mln EUR kwoty kredytu w ramach istniejącej Umowy Kredytu Rewolwingowego pomiędzy Orange Polska i Atlas Services Belgium SA (spółka zależna w 100% od Orange SA) oraz wydłużenia terminu jego zapadalności do 2018 roku.

Celem powyższego jest refinansowanie średnioterminowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 700 mln EUR zapadających w dniu 22 maja 2014 roku. Pozwoli to Orange Polska SA obniżyć koszt finansowy; dla nowego finansowania na dzień dzisiejszy wyniesie on średnio 4,2% rocznie w złotych, z uwzględnieniem kosztów zabezpieczenia.

Orange S.A. jest akcjonariuszem Orange Polska, posiadającym akcje stanowiące 50,67% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniające do wykonania 50,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*