Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 40-2014 Orange Polska zawarła umowy o finansowanie

RB 40-2014 Orange Polska zawarła umowy o finansowanie

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez Orange Polska umów o finansowanie.

 

Orange Polska zawarła umowy o finansowanie z Grupą Orange SA., w celu refinansowania euroobligacji zapadających w maju br i obniżenia kosztu finansowania

 

W dniu 15 maja 2014 roku, zgodnie z decyzją Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej opisaną w raporcie bieżącym 38/2014, Orange Polska zawarła z podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Orange SA następujące umowy:  

 

 -  Umowa pożyczki ze spółką Atlas Services Belgium SA. ( jednostka w 100% zależna od Orange S.A.). W ramach tej umowy na rzecz Orange Polska zostanie udostępnione finansowanie w wysokości 480 mln EUR z terminem zapadalności 5 lat.

 -  Aneks nr 1 do umowy o kredyt odnawialny z dnia 17 kwietnia 2013 roku zawarty między Orange Polska a spółką Atlas Services Belgium SA., na podstawie którego została podwyższona o 230 mln EUR kwota Kredytu Rewolwingowego jak również wydłużeniu uległ termin jego zapadalności do 2018 roku.

 

Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach określone zostały w oparciu o warunki rynkowe. Oprocentowanie wykorzystanych środków oparte będzie na stawce Euribor lub Wibor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o określoną w umowach marżę.

 

Celem powyższego jest refinansowanie średnioterminowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 700 mln EUR zapadających w dniu 22 maja 2014 roku. Pozwoli to Orange Polska obniżyć koszt finansowy; dla nowego finansowania na dzień dzisiejszy wynosi on średnio 4,2% rocznie w złotych, z uwzględnieniem kosztów zabezpieczenia.

 

Umowy nie są zabezpieczone na aktywach Spółki i stanowią równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych Orange Polska z tytułu kredytów lub emitowanych papierów dłużnych.

Zostały uznane za znaczące, ponieważ łączna wartość ich przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Orange Polska. Orange S.A. jest akcjonariuszem Orange Polska, posiadającym akcje stanowiące 50,67% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniające do wykonania 50,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.    

 

 

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*