Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 42-2014 Wykup pięcioletnich Papierów Dłużnych

RB 42-2014 Wykup pięcioletnich Papierów Dłużnych

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje że dniu 22 maja 2014 r. spółka TPSA Eurofinance France S.A. (jednostka zależna od Orange Polska) dokonała w terminie zapadalności wykupu pięcioletnich Papierów Dłużnych o łącznej wartości nominalnej 700 milionów EUR, które  zostały wyemitowane w dniu 22 maja 2009 r.

 

TPSA Eurofinance France S.A. jest spółką prawa francuskiego. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 226.750,59 EUR i dzieli się na 49.401 akcji o wartości nominalnej 4,59 EUR każda, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

TP Invest sp. z o.o. posiada akcje stanowiące 99,99% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 99,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. TP Invest sp. z o.o. jest jednostką zależną od Orange Polska S.A. (100% udziałów oraz głosów)

 

 

 


 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*