Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 51-2014 Wybór audytora

RB 51-2014 Wybór audytora

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Deloitte Polska będzie audytorem sprawozdań finansowych Orange Polska S.A. oraz Grupy za rok 2014 rok


I. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 10 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa („Deloitte Polska”) do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2014 oraz przeglądów skróconych sprawozdań Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku.

 

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

 

Deloitte Polska, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

 

Umowa z firmą Deloitte Polska zostanie zawarta na okres jednego roku. Firma Deloitte Polska przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2013 oraz przegląd skróconego sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 roku.


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*