Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 60-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

RB 60-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

 

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A. 

 

1.     W dniu 27 sierpnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 386 072 000 zł, w tym:

a)     Emisja o wartości 379 230 000 zł z datą wykupu w dniu 10 września 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,28% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)     Emisja o wartości 6 840 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 2,32% w skali roku) została objęta przez Telefony Podlaskie Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 89,27% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 89,27% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)     Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 września 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,28% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.     W dniu 28 sierpnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 20 500 000 zł, w tym:

a)     Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 września 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,28% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)     Emisja o wartości 7 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 września 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,28% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o.,

c)     Emisja o wartości 3 500 000 zł z datą wykupu w dniu 28 listopada 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 2,31% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

 

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska. 

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 sierpnia 2014 r. 639 070 000 zł.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*