Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 65-2014 Wygaśnięcie umów z agencjami ratingowymi

RB 65-2014 Wygaśnięcie umów z agencjami ratingowymi

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.

 

(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje o wygaśnięciu od dnia 1 października 2014 r. umów z agencjami ratingowymi Moody’s and Standard and Poor’s.

 

W związku z wygaśnięciem umów, o których mowa powyżej, agencje ratingowe od dnia 1 października 2014 r. zaprzestaną wydawania ratingów dla Orange Polska oraz dla programu Euro Medium Term Note Programme, w ramach którego emitentem była spółka zależna Orange Polska - TPSA Eurofinance France S.A. Wszystkie wyemitowane przez tę spółkę papiery dłużne w ramach programu Euro Medium Term Note Programme zostały wykupione w dniu 22 maja 2014 r.


Opisana powyżej decyzja Orange Polska o zaprzestaniu poddawania się badaniu ratingowemu przez Spółkę oraz/lub jej podmioty zależne jest związana z pozyskaniem finansowania w ramach Grupy Orange, w wyniku którego Orange Polska zawarł umowy o finansowanie z Grupą Orange. Zasady pozyskania finansowania w ramach Grupy Orange wraz z jego uzasadnieniem zostały opublikowane przez Spółkę w raportach bieżących 40/2014 z 16 maja 2014 r. oraz 45/2013 z 18 kwietnia 2013 r.


 


 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*