Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 68-2014 Powołanie osoby nadzorującej

RB 68-2014 Powołanie osoby nadzorującej

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje o powołaniu osoby nadzorującej.

 

Obradująca w dniu 9 października 2014 roku Rada Nadzorcza Orange Polska powołała zgodnie z par. 19 ust.7 Statutu Orange Polska S.A. w skład tej Rady pana Ramon Fernandez.

 

Ramon Fernandez

Ramon Fernandez rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy.

Pan Fernandez, urodzony w 1967 roku, ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje: Dyrektora Departamentu Energii, Telekomunikacji i Surowców (do 2001 roku), a następnie Dyrektora Departamentu Kas Oszczędnościowych i Rynków Finansowych (w latach 2001-2002). Od 2003 do 2007 roku, piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansów Międzynarodowych i Rozwoju oraz Wiceprezesa Klubu Paryskiego.

Był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.

Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego. Wielokrotnie reprezentował Francję w Radach Gubernatorów Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju. Zasiadał także w Radach Dyrektorów spółek GDF Suez i CNP Assurances oraz Komisji Nadzoru Kasy Depozytowej (Caisse des Dépôts). Ramon Fernandez jest kawalerem Orderu Legii Honorowej.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Ramon Fernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Orange Polska, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*