Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 76-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

RB 76-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A. 

 

1.      W dniu 2 grudnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 grudnia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 1,79% w skali roku). Emisja została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.      W dniu 3 grudnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 30 000 000 zł, w tym:

a)      Emisja o wartości 26 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 stycznia 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,79% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o,

b)      Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 grudnia 2014 (rentowność emisyjna wynosi: 1,79% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

 

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska. 

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 grudnia 2014 r. 262 040 000zł.


 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*