Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > RB 80-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

RB 80-2014 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A. 

 

1.      W dniu 29 grudnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 24 300 000 zł, w tym:

a)     Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 stycznia 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,77% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)     Emisja o wartości 7 300 000 zł z datą wykupu w dniu 12 stycznia 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,79% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

2.      W dniu 30 grudnia 2014 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 18 200 000 zł, w tym:

a)     Emisja o wartości 10 800 000 zł z datą wykupu w dniu 7 stycznia 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,79% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)   Emisja o wartości 7 400 000 zł z datą wykupu w dniu 30 marca 2015 (rentowność emisyjna wynosi: 1,77% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

 

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska. 

 

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 30 grudnia 2014 r. 224 140 000zł.

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*