Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 22-2016 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

22-2016 Emisja obligacji Orange Polska w ramach Grupy

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez Orange Polska S.A.

W dniu 31 marca 2016 r. Orange Polska S.A. dokonała emisji Obligacji Orange Polska S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji Orange Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 126 500 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 73 500 000 zł z datą wykupu w dniu 29 kwietnia 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,29% w skali roku) została objęta przez Orange Szkolenia Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 28 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 kwietnia 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,24% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której Orange Polska S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 kwietnia 2016 (rentowność emisyjna wynosi: 1,09% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. Orange Polska S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Orange Polska.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 31 marca 2016 r. 242 500 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*