Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1-2017 Daty publikacji raportów okresowych w 2017 roku

1-2017 Daty publikacji raportów okresowych w 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY 1/2017

Na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz.133), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne 

- za I kwartał 2017 r. - w dniu 26.04.2017 r.

- za III kwartał 2017 r. - w dniu 25.10.2017 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny 

- za I półrocze 2017 r. - w dniu 26.07.2017 r.

Raport roczny za 2017 r. 

 - w dniu 13.02.2018 r. 

Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 

 - w dniu 13.02.2018 r.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*