Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 3-2017 Decyzja Zarządu dotycząca odpisu aktualizującego w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.

3-2017 Decyzja Zarządu dotycząca odpisu aktualizującego w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.

RAPORT BIEŻĄCY 3/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów.

W dniu 13 lutego 2017 roku Zarząd Orange Polska podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości aktywów na kwotę 1 793 miliona złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2016 rok, jednakże nie miał wpływu na wynik EBITDA oraz na stan środków pieniężnych.

Odpis ten wynikał z niższych prognozowanych przepływów pieniężnych w biznes planie, opartych na ponownej ocenie przyszłych oczekiwanych wyników w świetle obecnych warunków rynkowych i technologicznych oraz ze wzrostu stopy dyskontowej po opodatkowaniu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 7 lutego 2017 roku, Komitet Audytowy Rady Nadzorczej Orange Polska po dyskusji z Zarządem pozytywnie zaopiniował dokonanie opisanego wyżej odpisu aktualizacyjnego. W ocenie Zarządu opinia Komitetu Audytowego stanowiła informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR. Mając na uwadze, iż niezwłoczne – a więc przed podjęciem decyzji przez Zarząd - podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska, Spółka, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej.  

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*