Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 6-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

6-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

RAPORT BIEŻĄCY 6/2017

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*