Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 7-2017 Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

7-2017 Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

RAPORT BIEŻĄCY 7/2017

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*