Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 8-2017 Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

8-2017 Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

RAPORT BIEŻĄCY    8/2017

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje dodatkowe informacje do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku.

 

Informacje dodatkowe do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 roku

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*