Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 9-2017 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 19 kwietnia 2017 roku

9-2017 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 19 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY 9/2017

 Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 kwietnia 2017 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*