Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 13-2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

13-2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

RAPORT BIEŻĄCY 13/2017

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 2 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa („Ernst & Young Audyt Polska”) do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2017 oraz przeglądów skróconych sprawozdań Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 roku.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

Ernst & Young Audyt Polska, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

III. Umowa z firmą Ernst & Young Audyt Polska zostanie zawarta na okres jednego roku. 

W 2016 roku firma Ernst & Young Audyt Polska przeprowadziła badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska, rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz spółek zależnych, przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska na dzień 30 czerwca 2016 r. 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*