Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 14-2017 Orange Polska bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska S.A.

14-2017 Orange Polska bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska S.A. dotyczących nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. Multimedia Polska Energia świadczy sprzedaż energii elektrycznej zarówno odbiorcom biznesowym, jak i indywidualnym. Swoich klientów obsługuje na zasadzie TPA – dostępu strony trzeciej do sieci przesyłowej, co zawdzięcza postępującej liberalizacji rynku energii elektrycznej. Negocjacje trwają, a ich wynik jest niepewny. Nabycie spółki Multimedia Polska Energia sp. z o.o. przez Orange Polska wpisałoby się w strategię Spółki poszerzania portfolio usług dla gospodarstwa domowego.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż w trakcie negocjacji podjęła, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej. Mając jednak na uwadze, że informacja o udziale Orange Polska w procesie zakupu udziałów w Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. pojawiła się w dniu dzisiejszym w środkach masowego przekazu, Spółka postanowiła opublikować tę informację w formie raportu bieżącego.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*