Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 16-2017 Wybrane dane 2Q2017

16-2017 Wybrane dane 2Q2017

RAPORT BIEŻĄCY 16/2017


Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za drugi kwartał 2017 roku.


Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, w tym korekty danych finansowych, znajdują się w Nocie 2 do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 r. sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/results-center/results/2017)
 . 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*