Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 17-2017 Orange Polska i P4 podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego

17-2017 Orange Polska i P4 podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego

RAPORT BIEŻĄCY 17/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje, że dniu 27 lipca 2017 roku Orange Polska i P4 podpisały aneks do obowiązującej umowy roamingu krajowego. Aneks ten zmienia dotychczasowe warunki współpracy, przede wszystkim poprzez odejście od formuły rozliczania per minuta bądź gigabajt a przejście na konkretne pakiety usług, gwarantujące minimalną kwotę przychodów dla Orange Polska (take-or-pay). 

Aneks zakłada czteroletni okres współpracy, począwszy od  lipca 2017 roku. Umowa pozwoli na lepszą monetyzację inwestycji w sieć realizowanych przez Orange Polska  poprzez gwarancję minimalnego poziomu przychodów w wysokości 321 mln zł przez 4 lata. Jednocześnie poprzez relatywnie niewielki udział ruchu pochodzącego z roamingu krajowego w stosunku do ruchu generowanego przez własnych klientów oraz poprzez mechanizmy kontrolne, umowa ta w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na poziom usług świadczonych dla naszych własnych klientów.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*