Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 26-2017 Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2018-2019, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 680 pracowników.

26-2017 Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2018-2019, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 680 pracowników.

RAPORT BIEŻĄCY 26/2017

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o podpisaniu Umowy Społecznejz Partnerami Społecznymi.

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata

2018-2019, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 680 pracowników.

5 grudnia 2017 r.: Zarząd Orange Polska zakończył negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej. Nowa Umowa Społeczna będzie obowiązywać przez okres 2 najbliższych lat tj. w latach 2018-2019. Równolegle z negocjacjami Umowy Społecznej Orange Polska S.A zakończyła w trybie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. 2016r Dz.U.  poz.1474) również negocjacje Porozumienia na 2018 rok.

Umowa Społeczna na lata 2018-2019 określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 2 680 osób oraz pakiet finansowy dla pracownika odchodzącego z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych. Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (2,5% w roku 2018 i w roku 2019), wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego, stwarza pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement). Zapisy Umowy Społecznej 2018-2019 przewidują również kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy” oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej.

W  ramach wynegocjowanego Porozumienia określono dla Orange Polska limit odejść pracowników w 2018r. na poziomie 1 450, a także zasady odejść dobrowolnych w 2018r. i  wysokości odpraw i dodatkowych odszkodowań dla pracowników odchodzących z Orange Polska w 2018r. Porozumienie określa również zasady i kryteriów doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników,  którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w Grupie, zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy i będzie powiększona w roku 2018 o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy od 10 do 15 lat, o 10 tys. zł ze stażem pracy od 15 do 20 lat oraz o 26 tys zł ze stażem od 20 lat.

Zarząd Spółki przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w księgach czwartego kwartału 2017 r.

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*